Produkt został dodany do koszyka

Rękojmia, gwarancja, reklamacje i zwrot towaru

1. Rękojmia

 a) Sprzedawca zapewnia dostawę towaru pozbawionego wad fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli towar ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).

 
b) Jeżeli towar ma wadę, Zamawiający może:

 - złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni towar wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wad. Zamawiający może zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego inny sposób zaspokojenia.

 

c) Żądać wymiany towaru wadliwego na wolny od wad albo usunięcia wady. Sprzedawca jest obowiązany wymienić towar wadliwy na wolny od wad lub usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego.

 

d) Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Zamawiającego, jeżeli doprowadzenie do zgodności z umową sprzedaży towaru wadliwego w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z umową sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany towaru ponosi Sprzedawca.

 

e) Zamawiający, który wykonuje uprawnienia z tytułu rękojmi, jest obowiązany dostarczyć rzecz wadliwą na adres Sprzedawcy. W wypadku Zamawiającego będącego konsumentem koszt dostarczenia pokrywa Sprzedawca.

 

f) Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania towaru Zamawiającemu. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, lecz termin ten nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w zdaniu pierwszym. W tym terminie Zamawiający może odstąpić od umowy sprzedaży lub złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny z powodu wady towaru. Jeżeli Zamawiający żądał wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady, termin do odstąpienia od umowy sprzedaży lub złożenia oświadczenia o obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany towaru lub usunięcia wady.


2. Gwarancja

Urządzenie objęte jest dwuletnią gwarancją. Utrzymanie gwarancji wymaga zachowania reguł bezpieczeństwa i przestrzegania wskazówek określonych w instrukcji obsługi. W razie reklamacji klient dostarcza dowód zakupu (faktura, dowód wpłaty lub paragon fiskalny) z datą zakupu urządzenia. Odpowiedzialność firmy MOJA SOJA – Jakub Matusiak ogranicza się do kosztów naprawy i/lub wymiany wadliwego sprzętu na mocy gwarancji. Dwuletnia gwarancja nie obejmuje następujących przypadków:

1. Gwarancja obejmuje wady produkcyjne sprzętu AGD i nie obejmuje dodatkowych, drobnych, niemechanicznych akcesoriów dostarczonych przez producenta wraz ze sprzętem (plastikowy pojemnik, sitko, miarka)

2. Gwarancja jest nieważna (na jakichkolwiek warunkach) jeśli uszkodzenie produktu nastąpiło w wyniku zaniedbania, zafałszowania lub nieprawidłowego użytkowania sprzętu. Gwarancja jest nieważna jeśli modyfikacje lub naprawy sprzętu były dokonywane przez osoby do tego nieupoważnione.

3. Uszkodzenie sprzętu przeznaczonego do użytku domowego wynikło z użytkowania go do celów komercyjnych.

4. Uszkodzenie sprzętu wynikło z nieprawidłowej instalacji sprzętu w warunkach domowych.

5. Nastąpiło uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z podstawy urządzenia.

6. Uszkodzenie lub problemy w działaniu sprzętu nastąpiły w wyniku oddziaływanie sprzętu nie dostarczonego lub nie rekomendowanego przez MOJA SOJA – Jakub Matusiak.3. Reklamacje

a) Wszelkie reklamacje związane z towarem lub realizacją umowy sprzedaży, Zamawiający może kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.

b) Sprzedawca, w ciągu 14 dni od dnia otrzymania żądania zawierającego reklamację ustosunkuje się do reklamacji towaru lub reklamacji związanej z realizacją umowy sprzedaży zgłoszonej przez Zamawiającego.

 

c) Reklamowany towar należy dostarczyć lub przesłać na adres:
MOJA SOJA – Jakub Matusiak
ul. Jałowcowa 20
95-070 Aleksandrów Łódzki
.

d) Zamawiający może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedawcę. Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres sklep@mojasoja.pl. W zgłoszeniu reklamacyjnym Zamawiający winien zawrzeć opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Zamawiającemu odpowiedzi.

 

e) Zamawiajacy może zgłosić Sprzedawcy reklamację korzystając z udostępnionego przez Sprzedawcę wzoru formularza reklamacji:

Ściągnij: Formularz_reklamacji.pdf

4. Odstąpienie od umowy sprzedaży

 

a) Zamawiający będący konsumentem, który zawarł umowę sprzedaży, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

 

b) Bieg terminu na odstąpienie od umowy sprzedaży rozpoczyna się od chwili objęcia towaru w posiadanie przez Zamawiającego.

 

c) Zamawiający może odstąpić od umowy sprzedaży składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór został zamieszczony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu pod adresem:

Ściągnij: Formularz_odstapienia_od_umowy.pdf


d) Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 

e) W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, jest ona uważana za niezawartą.

 

f) Jeśli Zamawiający złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 

g) Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Zamawiającego o odstąpieniu od umowy sprzedaży, zwrócić mu wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszt dostawy towaru do Zamawiającego. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Zamawiającego do chwili otrzymania z powrotem towaru lub dostarczenia przez Zamawiającego dowodu odesłania towaru, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

h) Jeżeli Zamawiający korzystający z prawa do odstąpienia wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 

i) Zamawiający ma obowiązek zwrócić towar Sprzedawcy niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy sprzedaży. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru na adres Sprzedawcy przed upływem tego terminu.

 

j) Zwracany towar należy dostarczyć lub przesłać na adres:
MOJA SOJA – Jakub Matusiak
ul. Jałowcowa 20
95-070 Aleksandrów Łódzki

 

k) W wypadku odstąpienia Zamawiający ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu towaru.

 

l) Jeśli ze względu na swój charakter towar nie może zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą, Sprzedawca informuje Zamawiającego o kosztach zwrotu rzeczy na Stronie internetowej Sklepu.

 

m) Zamawiający ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości towaru będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza sposób konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

n) Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Zamawiający, chyba, że Zamawiający wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Ściągnij: Formularz_odstapienia_od_umowy.pdf

WRÓĆ DO STRONY GŁÓWNEJ SKLEPU